Tag: 道德经预览模式: 普通 | 列表

道德经中英文对照

第一章
道可道,非常道;名可名,非常名。
无名,天地之始;有名,万物之母。
故常无欲,以观其妙;常有欲,以观其徼。
此两者,同出而异名,同谓之玄。

查看更多...

Tags: 道德经 中英文 对照

分类:外语 | 固定链接 | 评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 629